Zamówienia

Tytuł postępowania Numer Termin składania ofert Uwagi
Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych 1/ADM/2017

Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w częściach administracyjnych budynków mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., na terenie zewnętrznym nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym).

Aktualny termin składania ofert: 23.01.2017 godz. 10:00

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych rocznych oraz 5-letnich 3/ADM/2017

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych.

Aktualny termin składania ofert: 07.03.2017 r. godz. 10:00.

Wykonanie rozbiórki pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Grójecka i Banacha z wywozem materiałów z rozbiórki i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki. TBS.1443.2019.INW.MA

Wykonanie rozbiórki pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Grójecka i Banacha z wywozem materiałów z rozbiórki i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki.

Aktualny termin składania ofert do dnia 22.08.2019 r. do godz. 10:00.

 

ROZEZNANIE RYNKU UNIEWAŻNIONE.

 

 

Wykonanie rozbiórki pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Grójecka i Banacha z wywozem materiałów z rozbiórki i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki. TBS.1600.2019.INW.MA

Wykonanie rozbiórki pawilonów handlowych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Grójecka i Banacha z wywozem materiałów z rozbiórki i odpadów oraz z prawem pozyskania materiałów z rozbiórki.

Aktualny termin składania ofert do dnia 04.09.2019 r. do godz. 10:00.

 

wykonanie operatów szacunkowych dla budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS.1782.2019.FK.KK

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie operatów szacunkowych dla budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

ETAP I – budynki w trakcie procedury oddawania do użytkowania,,

ETAP II – budynki eksploatowane.

UWAGA! Wprowadzono zmiany w dniu 24.09.2019!

Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.09.2019 roku do godz. 09.30 w Biurze Zarządu przy ul. Kordeckiego 19 lok 5

Przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/3ADM/2017

Przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe sp. z o.o.

Aktualny termin składania ofert: 27.06.2017 r. godz. 10:00.

Konserwacja wraz z wymianą części zamiennych podzespołów dźwigów osobowych, podnośników dla niepełnosprawnych. TBS/ZP/5ADM/2017

Przedmiot zamówienia

Wykonywanie konserwacji wraz z wymianą części zamiennych podzespołów dźwigów osobowych, podnośników dla niepełnosprawnych, zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. oraz do utrzymania pogotowia dźwigowego.

Aktualny termin składania ofert: 21.07.2017 r. godz. 10:00

WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ, INWENTARYZACJI ZIELENI, EKSPERTYZY TECHNICZNEJ, EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ ORAZ BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZY UL. TARGOWEJ 14 W WARSZAWIE. ZP/1/INW/2018

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert: 22.01.2018 r. godz. 12:00
 

ZDJĘCIA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1532589efdac44f1baec2c3da9b826113&authkey=AZWy-qjlB28O5QTDIzgs7WU&e=QsECrO 

Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w częściach administracyjnych budynków mieszkalnych, na terenie zewnętrznym nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym). ZP/2018/1/ADM

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert 18.01.2018 r. godz. 10:00

Konserwacja i kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych oraz bram pożarowych i systemów sterowania bramami pożarowymi zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2018/10/ADM

Konserwacja i kontrole okresowe systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych oraz bram pożarowych i systemów sterowania bramami pożarowymi zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Miejsce realizacji zamówienia

Nieruchomości stanowiące własność TBS Warszawa Południe sp. z o.o. zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy wykazane w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów oraz bram do boksów garażowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie. ZP/2018/11/ADM

Wykonywanie usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów oraz bram do boksów garażowych zlokalizowanych w garażach w budynkach TBS Warszawa  Południe Sp. z o.o. mieszczących się w Warszawie.

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Wykonanie naprawy spękań ścian oraz wzmocnienie stropu w obszarze lokalu nr 1 w budynku przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie. ZP/2018/13/ADM

Wykonanie naprawy spękań ścian oraz wzmocnienie stropu w obszarze lokalu nr 1 w budynku przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie.

Wykonanie naprawy spękań ścian oraz wzmocnienie stropu w obszarze lokalu nr 1 w budynku przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie. ZP/2018/14/2018

Aktualny termin składania ofert 05.12.2018 r. do godz. 10:00.  

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) ZP/2018/3/ADM

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Aktualny termin składania ofert: 04.04.2018 r. 10:00

Kontrola techniczna systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe sp. z o.o. ZP/2018/4/ADM
  1. Przedmiot zamówienia

Kontrola techniczna systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych należących do TBS Warszawa Południe sp. z o.o.

  1. Miejsce realizacji zamówienia

Nieruchomości stanowiące własność TBS Warszawa Południe sp. z o.o. zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy wykazane w załączniku do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).

Aktualny termin składania ofert: 04.04.2018 r. godz. 10:00

Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2018/7/ADM

Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.1332), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719),  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017.1332) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach, a także naprawa, wymiana uszkodzonych urządzeń/elementów ppoż. lub uzupełnienie brakujących. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych, platform, podnośników dla niepełnosprawnych oraz krzesełka schodowego ZP/2018/9/ADM

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych, platform, podnośników dla niepełnosprawnych oraz krzesełka schodowego (zwanych dalej „Urządzeniami”), zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego.

 

Aktualny termin składania ofert 18 lipca 2018 r. godz. 10:00

Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w częściach administracyjnych budynków mieszkalnych, na terenie zewnętrznym nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym). ZP/2019/1/ADM

Konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w częściach administracyjnych budynków mieszkalnych, na terenie zewnętrznym nieruchomości oraz w lokalach mieszkalnych (w trybie awaryjnym). Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji przetargowej.

 

Aktualny termin składania ofert 21.01.2019 r. godz. 10:00

Umycie powierzchni garażowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2019/10/ADM

Umycie powierzchni garażowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

 

Aktualny termin składania ofert 12.06.2019 r. godz. 10:00

Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. ZP/2019/11/ADM

Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

 

Aktualny termin składania ofert 13.06.2019 r. godz. 10:00

 

 

 

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych, platform, podnośników dla niepełnosprawnych oraz krzesełka schodowego zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego ZP/2019/12/ADM

Wykonywanie konserwacji dźwigów osobowych, platform, podnośników dla niepełnosprawnych oraz krzesełka schodowego zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych administrowanych przez Zamawiającego oraz prowadzenie i utrzymanie pogotowia dźwigowego.

Aktualny termin składania ofert 27.06.2019 r. godz. 10:00

Remont elementów budynku wielorodzinnego przy ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie. ZP/2019/13/ADM

Remont elementów budynku wielorodzinnego przy ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert 05.07.2019 r. godz. 10:00

Remont elementów budynków wielorodzinnych przy ul. Domaniewskiej 35 ABC i ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie. ZP/2019/14/ADM

Remont elementów budynków wielorodzinnych przy ul. Domaniewskiej 35 ABC i ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do dnia 18.07.2019 r. do godz. 10:00.

Remont elementów budynków wielorodzinnych przy ul. Domaniewskiej 35 ABC i ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie. ZP/2019/15/ADM

Remont elementów budynków wielorodzinnych przy ul. Domaniewskiej 35 ABC i ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do dnia 31.07.2019 r. do godz. 10:00.

Remont elementów  budynków wielorodzinnych przy  ul. Domaniewskiej 35 ABC i  ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie. ZP/2019/16/ADM

Remont elementów  budynków wielorodzinnych przy  ul. Domaniewskiej 35 ABC i  ul. Chrościckiego 16/18 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10:00.

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich ZP/2019/7/ADM

Wykonanie kontroli okresowych rocznych oraz 5-letnich polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, wraz z terenem zewnętrznym oraz garażami podziemnymi i naziemnymi) stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o., w tym kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych oraz stanu technicznego przewodów kominowych.

Aktualny termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 10:00.

Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu ZP/2019/8/ADM

Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Aktualny termin składania ofert: 13.05.2019 r. godz. 10:00.

 

Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. ZP/2019/9/ADM

Wymiana pokrycia dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

 

Aktualny termin składania ofert: 03.06.2019 r. godz. 10:00.

 

Umycie z zastosowaniem metody alpinistycznej powierzchni okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2020/10/ADM

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Umycie z zastosowaniem metody alpinistycznej powierzchni okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych mieszczących się w Warszawie stanowiących własność TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

 

Termin/okres realizacji zamówienia:  04.05.2020 r. – 30.06.2020 r.

Legalizacja ciepłomierzy, dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. ZP/2020/12/ADM

1. Legalizacja ciepłomierzy, dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Do 25.06.2020 r. do godz. 10:00